Informatie MR en GMR


De Medezeggenschapsraad

Er is een wettelijk verplichte MR op De Klapwiek. Deze MR behartigt de belangen van ouders (vertegenwoordigd in de oudergeleding) en teamleden (vertegenwoordigd in de teamgeleding). De MR heeft invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Besluiten hieromtrent die door de directie en/of het schoolbestuur genomen worden, worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft algemene bevoegdheden, bijzondere bevoegdheden en enkele taken. Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
De vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders en teamleden. De data van de vergaderingen staan vermeld op de jaarkalender. De agenda en de notulen worden bekend gemaakt via het ouderportaal van de school. De MR doet verslag van haar activiteiten via een beknopt verslag in de nieuwsbrief en in het jaarverslag, dat wordt gepresenteerd tijdens de algemene ouderavond die in het begin van het schooljaar plaats vindt. Nadere informatie over de rechten en bevoegdheden van de MR kunt u vinden in het huishoudelijk reglement van de MR. Deze kunt u vinden in het ouderportaal. Voor vragen of informatie kunt u mailen met: KLAPWIEK_MR@salto-eindhoven.nl
 
 
Ouderleden:

Maarten Ophoff
Rik Bouwmans ( secretaris)
Ellis van het Hof- Maes (secretaris)
Angelique van Schubert-Rosenbrand

Teamleden:

Davey Baaten
Lieke Cruts
Susan van Houtert
Monique Janssen ( voorzitter)

Verslagen van de vergaderingen:

De agenda's, notulen en jaarverslagen van de MR vindt u in het ouderportaal.

De Gemeenschappelijke MR (GMR)

De MR-en van alle bij SALTO aangesloten scholen zijn, al dan niet direct, betrokken bij de GMR. De GMR is betrokken bij zaken betreffende het algemeen belang van alle bij SALTO aangesloten scholen. De GMR functioneert op bestuursniveau en als er beslist moet worden over bovenschools beleid dan is de GMR het aangewezen orgaan.
De MR van de Klapwiek ontvangt de notulen van de GMR, en de onderwerpen die in de GMR-vergaderingen zijn behandeld, worden binnen onze eigen MR besproken.